รุ่นที่ 8 จบปีการศึกษา 2559 (2016)

นายสิทธิโชค เติมพรชัย (อิคคิว)

นายสิทธิโชค เติมพรชัย (อิคคิว)

สาขาวิชา: -
-
ดำเนินกิจการธุรกิจครอบครัว
นายฉัฏฐพล เลิศสุริย์เดช (ปัน)

นายฉัฏฐพล เลิศสุริย์เดช (ปัน)

สาขาวิชา: เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายวิวัฒน์ สุขานนท์สวัสดิ์ (มาร์ค)

นายวิวัฒน์ สุขานนท์สวัสดิ์ (มาร์ค)

สาขาวิชา: วิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี