คุณครูใจดี

นางสาว นลิน ตุติยาพึงประเสริฐ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM FOR EXECUTIVE

นางสาว อัจฉรา เตชะสินธุ์ธนา

MASTER OF EDUCATION
Teaching English as an International Language

นางสาว รสรินทร์ สุขประเดิม

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาว สุรัตน์ แท่นประเสริฐกุล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL COMPETITIVENESS

นางสาว ชมพูนุช จารุสโรส

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)

นาง ศิริลักษณ์ คุ้มเมือง

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สถิติประยุกต์

นางสาว พรรณทิพย์พา ธีระพรอนันต์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

นาย คมสัน รักษ์ศิริ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี