ร่วมงานกับเรา

เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมงานหลายอัตรา เพื่อพัฒนาเด็กไทยให้เป็นพลเมืองโลกหัวใจนวัตกร โดยใช้ Technology of Learning จากสถาบัน MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างเต็มรูปแบบ 

ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ในกำกับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้นแบบโรงเรียนสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ที่ไม่แสวงหาผลกำไรและมีการบริหารจัดการโดยอิสระ จัดการเรียนการสอนแบบ Project-based Learning โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน ตามแนวคิดทฤษฎี Constructionism ของ Prof.Seymour Papert แห่ง MIT Media Lab ผู้คิดค้นภาษา Logo และบุกเบิกเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

โรงเรียนมีวิธีบริหารจัดการด้วยแนวคิด Learning Organization ของ Dr.Peter Senge แห่ง MIT Sloan School of Management เจ้าของงานเขียน “The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization (1990)” ที่ทรงอิทธิพลต่อโลกการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่

ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการใหญ่ของโรงเรียน คือ คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG มีความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่า “พนักงานเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดขององค์กร” องค์กรใด ๆ ก็ตามจะต้องมีบุคลากรสำรองไว้จำนวนหนึ่ง เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการและรองรับการโยกย้ายงาน

ในปัจจุบันโรงเรียนได้พัฒนาเด็กไทยมาแล้วกว่า 20 ปี และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นที่จะรักษาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีพลวัตมุ่งสู่โลกอนาคตอยู่เสมอ จึงมีความประสงค์ที่จะว่าจ้างบุคลากรเตรียมไว้หลายอัตราเพื่อการขยายงานต่อไป

👉 ตำแหน่งงานที่เปิดรับ ได้แก่ ครู (Facilitator), เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่การบุคคล ฯลฯ

👉 คุณสมบัติด้านการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ค่าจ้างเริ่มต้น (Starting Salary) 22,000 บาท/เดือน (หากมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน จะคิดค่าประสบการณ์เพิ่มให้)

👉 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น เงินเพิ่มพิเศษ (Bonus), กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund), ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ ฯลฯ เทียบเท่าองค์กรหรือบริษัทเอกชนชั้นนำ

👉 บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนงานของโรงเรียน (Vision, Mission & Strategy) โดยทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างเป็นกัลยาณมิตร

👉 บุคลากรทุกคนจะได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ รวมทั้งมีโอกาสไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอ  

โปรดศึกษาข้อมูลของโรงเรียนที่ e-school.kmutt.ac.th เพื่อรู้จักเรามากขึ้น สอบถามรายละเอียดของงานมาที่คุณจารุณี (ครูบิ๊ก) โทร. 02-470-8315

Email: jarunee.per@dsil.ac.th ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร

ตำแหน่งงาน รายละเอียด จำนวน วันเปิดรับสมัคร
ครู FAB LEARN LAB

รายละเอียดงาน

 • ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือนักเรียนในการทำงานโครงงานระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน Coding and AI (Artificial Intelligence)
 • มีทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานในการประดิษฐ์ 3D Printer, Laser Cutter
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการเขียนโปรแกรม
 • มีความรู้พื้นฐานด้านงานออกแบบ 2D , 3D ใช้โปรแกรมออกแบบได้ดี
 

2

18/05/2023

นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer/Developer)

หน้าที่และความรับชอบหลัก (Job Summary)

 • ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น
 • ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้งานต่าง ๆ แก่บุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียน

รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Duty)

 • ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แอพพลิเคชั่นและซอฟท์แวร์ของโรงเรียนให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานของแต่ละหน่วยงาน
 • วางแผนงาน ปฏิบัติงาน ควบคุมงาน วิเคราะห์ปัญหา และปรับปรุงแก้ไขงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • ศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนามาปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน
 • จัดฝึกอบรม/ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้งานต่าง ๆ แก่บุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียน
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ (แสดงคุณสมบัติที่จำเป็นสาหรับตำแหน่งนี้)

 • เพศชาย/เพศหญิง/ LGBTQIA+ อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer/Developer) 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ ความสามารถในระบบปฏิบัติการ PHP, XML, JavaScript, CSS, HTML5, JSON, AJAX, jQuery etc.
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Database Management และ SQL Query
 • หากมีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมเชิง MVC / OOP บน Framework, UI/UX/Responsive Web และ CSS Designจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติบวก มีความกระตือรือร้น พร้อมเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (ระดับ A2 มาตรฐาน CEFR หรือเทียบเท่า)

1

18/05/2023