ร่วมงานกับเรา

เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมงานหลายอัตรา เพื่อพัฒนาเด็กไทยให้เป็นพลเมืองโลกหัวใจนวัตกร โดยใช้ Technology of Learning จากสถาบัน MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างเต็มรูปแบบ 

ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ในกำกับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้นแบบโรงเรียนสองภาษา (ไทย-อังกฤษ) ที่ไม่แสวงหาผลกำไรและมีการบริหารจัดการโดยอิสระ จัดการเรียนการสอนแบบ Project-based Learning โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน ตามแนวคิดทฤษฎี Constructionism ของ Prof.Seymour Papert แห่ง MIT Media Lab ผู้คิดค้นภาษา Logo และบุกเบิกเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)

โรงเรียนมีวิธีบริหารจัดการด้วยแนวคิด Learning Organization ของ Dr.Peter Senge แห่ง MIT Sloan School of Management เจ้าของงานเขียน “The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization (1990)” ที่ทรงอิทธิพลต่อโลกการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่

ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการใหญ่ของโรงเรียน คือ คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG มีความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่า “พนักงานเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดขององค์กร” องค์กรใด ๆ ก็ตามจะต้องมีบุคลากรสำรองไว้จำนวนหนึ่ง เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการและรองรับการโยกย้ายงาน

ในปัจจุบันโรงเรียนได้พัฒนาเด็กไทยมาแล้วกว่า 20 ปี และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งมั่นที่จะรักษาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีพลวัตมุ่งสู่โลกอนาคตอยู่เสมอ จึงมีความประสงค์ที่จะว่าจ้างบุคลากรเตรียมไว้หลายอัตราเพื่อการขยายงานต่อไป

? ตำแหน่งงานที่เปิดรับ ได้แก่ ครู (Facilitator), เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, เจ้าหน้าที่การบุคคล ฯลฯ

? คุณสมบัติด้านการศึกษา วุฒิปริญญาตรี ค่าจ้างเริ่มต้น (Starting Salary) 22,000 บาท/เดือน (หากมีประสบการณ์การทำงานมาก่อน จะคิดค่าประสบการณ์เพิ่มให้)

? สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น เงินเพิ่มพิเศษ (Bonus), กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund), ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ ฯลฯ เทียบเท่าองค์กรหรือบริษัทเอกชนชั้นนำ

? บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนงานของโรงเรียน (Vision, Mission & Strategy) โดยทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างเป็นกัลยาณมิตร

? บุคลากรทุกคนจะได้รับการส่งเสริมและการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ๆ รวมทั้งมีโอกาสไปศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอ  

โปรดศึกษาข้อมูลของโรงเรียนที่ e-school.kmutt.ac.th เพื่อรู้จักเรามากขึ้น สอบถามรายละเอียดของงานมาที่คุณจารุณี (ครูบิ๊ก) โทร. 02-470-8315

Email: jarunee.per@dsil.ac.th ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร

ตำแหน่งงาน รายละเอียด จำนวน วันเปิดรับสมัคร
ผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุง
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก (Job Summary)
ช่วยหัวหน้าช่างซ่อมบำรุง งานปรับปรุง ตรวจสอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ภายในโรงเรียน ควบคุมงานของผู้รับเหมา และจัดทำเอกสารบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานช่างซ่อมบำรุง 1 ปีขึ้นไป
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานในวันหยุดเท่าที่จำเป็นได้
 • สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานด้วยตนเองและทำงานนอกสถานที่ได้
 • ซื่อสัตย์ ช่างสังเกต มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง ปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบได้ดี
 • หากมีใบขับขี่รถยนต์ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 

1

28/07/2023

นักบริหารงานบุคคล
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก (Job Summary)
งานสรรหา รับสมัคร คัดเลือก จัดทำทะเบียนประวัติ ประสานงานด้านสวัสดิการของบุคลากร คำนวณค่าตอบแทน เงินเดือน ภาษี จัดทำเอกสารและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับป.ตรี หรือ ป.โท สาขาบริหารจัดการ บริหารธุรกิจ บริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
 • ทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) อยู่ในระดับดีมาก โดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล CEFR Level B2 ขึ้นไป
 • มีทัศนคติเชิงบวก เปิดใจเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ คล่องแคล่ว มีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัวอยู่เสมอ เป็นนักเรียนรู้เชิงรุก
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2

28/07/2023

ครู FabLearn Lab
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก (Job Summary)
จัดการเรียนการสอน การเรียนรู้วิชา FabLearn Lab ดูแลและให้คำแนะนำเพื่อพัฒนานักเรียนตามหลักสูตรชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดทำเอกสารและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 2.70 ขึ้นไป
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน Coding and AI (Artificial Intelligence), ด้านงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโปรแกรม, ด้านงานออกแบบ 2D, 3D มีทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐานในการประดิษฐ์ 3D Printer, Laser Cutter
 • ทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) อยู่ในระดับดี โดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล CEFR Level A2 ขึ้นไป
 • มีทัศนคติเชิงบวก เปิดใจเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ คล่องแคล่ว มีความยืดหยุ่นพร้อมปรับตัวอยู่เสมอ เป็นนักเรียนรู้เชิงรุก
 • หากมีประสบการณ์การสอน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1

18/05/2023

นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer/Developer)
หน้าที่และความรับชอบหลัก (Job Summary)
ออกแบบ พัฒนาซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น และให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรและนักเรียน จัดทำเอกสารและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Database Management และ SQL Query สามารถเเขียนโปรแกรมภาษา PHP, XML, JavaScript,
  CSS, HTML5, JSON, AJAX, jQuery etc.
 • ทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) อยู่ในระดับดี โดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล CEFR Level A2 ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติบวก พร้อมเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีความกระตือรือร้น ความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีม
 • หากมีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมเชิง MVC / OOP บน Framework, UI/UX/Responsive Web และ CSS Design จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1

18/05/2023