ระเบียบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

 1. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1) ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ในแต่ละระดับชั้นมี 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 20 – 22 คน/ห้องเรียน จัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตร Project-based Learning ตามทฤษฎี Constructionism จาก MIT Media Lab ในรูปแบบ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ใน 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ภาคเรียน (ภาคเรียนละ 12 สัปดาห์) *ไม่มีบริการรถรับส่งนักเรียนและหอพักนักเรียน
 2. กำหนดการเปิดรับสมัครปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2
  วันรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤศจิกายน 2566
  วันสอบคัดเลือก : *วันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2566 (ระดับประถมศึกษา) *วันที่ 12 ธันวาคม 2566 (ระดับมัธยมศึกษา)
  วันประกาศผล : วันที่ 18 ธันวาคม 2566
 3. คุณสมบัติผู้สมัค
  3.1 ผู้สมัครชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  – กำลังศึกษาชั้นอนุบาล 3 หรือเทียบเท่า
  – กรณีเรียนรูปแบบ Home School และมีอายุ 6 ขวบขึ้นไป
  3.2 ผู้สมัครชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – มัธยมศึกษาปีที่ 4
  – ต้องเป็นผู้กำลังศึกษาตามระดับชั้นเรียน
 4. หลักฐานประกอบการสมัคร (อัปโหลดไฟล์ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์)
  4.1 รูปถ่ายนักเรียนหน้าตรง เห็นใบหน้าชัดเจน ขนาด 1.5 นิ้ว
  4.2 สูติบัตรนักเรียน
  4.3 ทะเบียนบ้านนักเรียน
  4.4 หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน
  4.5 ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) หรือ รายงานผลการเรียนเทอมล่าสุด (สมุดพก)
  4.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของนักเรียน บิดา มารดา (ถ้ามี)
 5. ช่องทางการสมัคร กรุณาคลิก ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
 6. ค่าสมัคร ชำระเงิน จำนวน 200 บาท (สองร้อยบาท) เมื่อได้รับการนัดหมายให้เข้ากระบวนการสอบคัดเลือก
 7. กระบวนการสอบคัดเลือกเข้าเรียน
  สำหรับนักเรียน
  – ภาคปฏิบัติ = ทำกิจกรรมการเรียนรู้/กิจกรรมสถานการณ์จำลอง/Playgroup
  – ภาคทฤษฎี = ทดสอบความรู้พื้นฐาน 3 วิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์)
  สำหรับผู้ปกครอง
  – ผู้ปกครองให้สัมภาษณ์กับผู้บริหาร คุณครูฝ่ายวิชาการ และนักจิตวิทยา
 8. อัตราค่าพัฒนาการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (ค่าเทอม)
  (รวมอัตราค่าหนังสือเรียน วัสดุการศึกษา ทัศนศึกษา อาหารกลางวัน นม และอาหารว่าง)
  – ระดับประถมศึกษา อัตราปีการศึกษาละ *334,800 บาท
  – ระดับมัธยมศึกษา อัตราปีการศึกษาละ *368,200 บาท
  – ชำระครั้งละ 1 ภาคเรียน
  *อัตราประมาณการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นรายภาคเรียนต่อไป

หมายเหตุ
1) โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในผลการคัดเลือกนักเรียน
2) กรณีนักเรียนไม่ผ่านการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครใหม่และเข้าสอบคัดเลือกในรอบปีการศึกษาถัดไป
3) นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก แต่ไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
4) หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทุกช่องทางสื่อสารของโรงเรียน
Website : https://e-school.kmutt.ac.th
Facebook Page : ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องแอดมิน โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ชั้น 1
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
โทรศัพท์ 02-470-8315-8 LINE ID : admin.dsil