กิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566

15/05/2023 | ภาคเรียน 1, ปีการศึกษา 2023

งานปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองใหม่ ปีการศึกษา 2566

25/04/2023 | ภาคเรียน 1, ปีการศึกษา 2023

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นม. 3 และ ชั้นม.6

31/03/2023 | ภาคเรียน 3, ปีการศึกษา 2022

งานนิทรรศการนำเสนอโครงงานของนักเรียน ภาคเรียนที่ 3/2565

28/03/2023 | ภาคเรียน 3, ปีการศึกษา 2022

ค่ายยิ้มพิมพ์ใจสำหรับนักเรียนชั้นป.1-ป.3

01/02/2023 | ภาคเรียน 3, ปีการศึกษา 2022

ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตและภาวะผู้นำสำหรับนักเรียนชั้นม.1 – ม.6

30/01/2023 | ภาคเรียน 3, ปีการศึกษา 2022