เยี่ยมชม/ศึกษาดูงานโรงเรียน

ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและกว้างขวาง สิ่งที่สำคัญกว่าองค์ความรู้ก็คือทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการทำงาน และทักษะการดำรงชีวิต ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกฝ่ายทั้งนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (Stakeholders) จึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้  เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21

โรงเรียนบ้านไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต เยี่ยมชมโรงเรียน

28 มีนาคม 2566 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านไม […]

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมโรงเรียน

20 มีนาคม 2566 อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษานอกระ […]

SoLA, KMUTT & Soka University เยี่ยมชมโรงเรียน

16 มีนาคม 2566 อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบ […]

Nanyang Technological University เยี่ยมชมโรงเรียน

8 มีนาคม 2566 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ให้การต้อนรับคณะครูจ […]