ทำเนียบศิษย์เก่า

สถิติจำนวนนักเรียนจบการศึกษาชั้นม. 6 เข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

รุ่นปีการศึกษา 2552 - ปัจจุบัน

ชื่อสถาบัน (ระดับชาติ)

จำนวน (คน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

29

มหาวิทยาลัยมหิดล

11

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4

มหาวิทยาลัยศิลปากร

3

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

1

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1

ชื่อสถาบัน (นานาชาติ)

จำนวน (คน)

University of Massachusetts Amherst, USA

1

National Tsing Hua University, Taiwan

1

Calgary University, Canada

1

Japan

1

University of the Arts London, England

1

Oregon State University, USA.

1

Fudan University, China

1

ชื่อคณะ/สาขาวิชา

จำนวน (คน)

วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

22

สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)

11

ศิลปศาสตร์ (Liberal Arts)

8

วิทยาศาสตร์ (Science)

6

บริหารธุรกิจ (Business Administration)

5

ศิลปกรรมศาสตร์ (Fine Arts)

4

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Education)

3

ดนตรีและดุริยางค์ (Music and Orchestra)

3

แพทยศาสตร์ (Medical Science)

2

รัฐศาสตร์ (Political Science)

2

ทันตแพทยศาสตร์ (Dentistry)

2

นิเทศศาสตร์ (Communication Arts)

2

อื่นๆ (Other)

2