รุ่นที่ 13 จบปีการศึกษา 2564 (2021)

นายชานน นานานุกูล (บุ๊ค)

นายชานน นานานุกูล (บุ๊ค)

สาขาวิชา:
หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบ Design Innovation Practice School (DIPS)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.พัชรพิณ รังสีวิจิตรประภา (วิว)

น.ส.พัชรพิณ รังสีวิจิตรประภา (วิว)

สาขาวิชา: การออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายอชิตะ จิตราภัณฑ์ (เคนจิ)

นายอชิตะ จิตราภัณฑ์ (เคนจิ)

สาขาวิชา: Electrical Engineering and Computer Science
Faculty of Engineering
National Tsing Hua University, Taiwan
น.ส.ศาศมณฑ์ ตันตยานุพนธ์ (ยีน)

น.ส.ศาศมณฑ์ ตันตยานุพนธ์ (ยีน)

สาขาวิชา: -
คณะทันตแพทยศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
น.ส.ทริน เธียรธนู (ทริน)

น.ส.ทริน เธียรธนู (ทริน)

สาขาวิชา: วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายภัทรวุฒิ ลือสกุลกิจไพศาล (ทอมมี่)

นายภัทรวุฒิ ลือสกุลกิจไพศาล (ทอมมี่)

สาขาวิชา: เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.สิริวิมล เมฆทิพย์พาชัย (แพม)

น.ส.สิริวิมล เมฆทิพย์พาชัย (แพม)

สาขาวิชา: อังกฤษ-อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายอิงตะวัน คงเจริญ (อิง)

นายอิงตะวัน คงเจริญ (อิง)

สาขาวิชา:
หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบ Design Innovation Practice School (DIPS)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายณัฐพัฒน์ จรัสโพธิรัตนกุล (เก่ง)

นายณัฐพัฒน์ จรัสโพธิรัตนกุล (เก่ง)

สาขาวิชา: -
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
น.ส.อภิชญา คันธมานนท์ (หมิ่วมิ้ว)

น.ส.อภิชญา คันธมานนท์ (หมิ่วมิ้ว)

สาขาวิชา: วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์
Calgary University, Canada