รุ่นที่ 12 จบปีการศึกษา 2563 (2020)

นางสาวบัวบุษยา ชินวิริยสิทธิ์ (ครีม)

นางสาวบัวบุษยา ชินวิริยสิทธิ์ (ครีม)

สาขาวิชา: วิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายอิษวัต สุวรรณเลิศวัฒนา	(อิก)

นายอิษวัต สุวรรณเลิศวัฒนา (อิก)

สาขาวิชา: ออกแบบนิเทศศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นางสาวรสิกา ศิลาพัฒน์ (เมย์)

นางสาวรสิกา ศิลาพัฒน์ (เมย์)

สาขาวิชา: วัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
นายณัฐอาณา ศรีสุขสวัสดิ์ (ณัฐ)

นายณัฐอาณา ศรีสุขสวัสดิ์ (ณัฐ)

สาขาวิชา: วิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายนันทณัฏฐ์ เดชครุฑ (นอร์ท)

นายนันทณัฏฐ์ เดชครุฑ (นอร์ท)

สาขาวิชา:
คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นายธัชพล เฮงอนุพันธ์ (แธน)

นายธัชพล เฮงอนุพันธ์ (แธน)

สาขาวิชา: -
หลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายแทนไท ไกรวัตนุสสรณ์ (ปิง)

นายแทนไท ไกรวัตนุสสรณ์ (ปิง)

สาขาวิชา: มีเดียอาตส์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายภาณุรัสมิ์ วงศ์ตรี (ปีเก้ร์)

นายภาณุรัสมิ์ วงศ์ตรี (ปีเก้ร์)

สาขาวิชา: -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายทวิช บุรินทร์กุล (เซน)

นายทวิช บุรินทร์กุล (เซน)

สาขาวิชา: วิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายกูมานโซส กูบาฮา (ต้นไม้)

นายกูมานโซส กูบาฮา (ต้นไม้)

สาขาวิชา: โลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางสาวชยาทิพย์ ดำคำ (ลูกบัว)

นางสาวชยาทิพย์ ดำคำ (ลูกบัว)

สาขาวิชา: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี