รุ่นที่ 11 จบปีการศึกษา 2562 (2019)

นายวริศ กุลภักดีสิงวร (เตยะ)

นายวริศ กุลภักดีสิงวร (เตยะ)

สาขาวิชา: การตลาด
คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
นายยุทธ์ชวัล พีรวัฒน์วณิช (มาร์ก)

นายยุทธ์ชวัล พีรวัฒน์วณิช (มาร์ก)

สาขาวิชา: -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
Japan
นายธานันท์ ธนะชานันท์ (พล)

นายธานันท์ ธนะชานันท์ (พล)

สาขาวิชา: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายวีรภัทร ทุนหิรัญกร (อั้ม)

นายวีรภัทร ทุนหิรัญกร (อั้ม)

สาขาวิชา: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายณัทธร ชื่นชูจิตต์ (ณัท)

นายณัทธร ชื่นชูจิตต์ (ณัท)

สาขาวิชา: วิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายเฉลิมรัฐ บัวหนอง (ไบโอ)

นายเฉลิมรัฐ บัวหนอง (ไบโอ)

สาขาวิชา: ดนตรีเชิงพาณิชย์
คณะดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายพสิษฐ์ คงคาทิพย์ (จั๊จ)

นายพสิษฐ์ คงคาทิพย์ (จั๊จ)

สาขาวิชา: -
หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิตนวัตกรรมบูรณาการ
สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย