รุ่นที่ 10 จบปีการศึกษา 2561 (2018)

นายศรุต ลิ่วเกษมศานต์ (อาร์ตี้)

นายศรุต ลิ่วเกษมศานต์ (อาร์ตี้)

สาขาวิชา: ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
น.ส.พริม ตยานุกรณ์ (พริม)

น.ส.พริม ตยานุกรณ์ (พริม)

สาขาวิชา: วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.พิชญ์ ตยานุกรณ์ (พิชญ์)

น.ส.พิชญ์ ตยานุกรณ์ (พิชญ์)

สาขาวิชา: -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายกฤษฏิ์ปณต วุฒิสิวะชาติกุล (กันต์)

นายกฤษฏิ์ปณต วุฒิสิวะชาติกุล (กันต์)

สาขาวิชา: การออกแบบเชิงนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายธรรศ เจริญศุภกุล (ธรรศ)

นายธรรศ เจริญศุภกุล (ธรรศ)

สาขาวิชา: -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
น.ส.รมัณยา ดอนมะยา (แก้ม)

น.ส.รมัณยา ดอนมะยา (แก้ม)

สาขาวิชา:
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายภาม กังเสถียร (ภาม)

นายภาม กังเสถียร (ภาม)

สาขาวิชา: Mechanical Engineering
Faculty of Engineering
Oregon State University, USA.
นายณภัทร พัฒนโชติช่วง (นาย)

นายณภัทร พัฒนโชติช่วง (นาย)

สาขาวิชา: ชีวการแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายณัฐภัทร เหลืองประสิทธิ์ (ติว)

นายณัฐภัทร เหลืองประสิทธิ์ (ติว)

สาขาวิชา: -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายรเณศ วิจักษณ์วิชชากร (คอมพ์)

นายรเณศ วิจักษณ์วิชชากร (คอมพ์)

สาขาวิชา: -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี