ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และ คู่มือ

 

1. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ จาก มจธ.

(1) ระเบียบ มจธ. ว่าด้วย รร.ดรุณสิกขาลัย พ.ศ.2551

TH

(2) ประกาศ มจธ. เรื่อง การบริหารงานบุคคล รร.ดรุณฯ พ.ศ.2551

TH

(3) ข้อบังคับ รร.ดรุณสิกขาลัย ว่าด้วย การบริหารการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ.2565

TH

 
 

2. การบุคคล (HR)

(1) Code of Honor_1.10.56

TH

(2) ประกาศการไปศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา_24.9.63

TH

(3) คำสั่งโยกย้ายสังกัดและแต่งตั้งบุคลากร_27.7.64

TH

EN

(4) ประกาศผังการบริหารงาน_25.10.64

TH

EN

(5) คำสั่งแต่งตั้งบุคลากร_25.10.64

TH

EN

(6) ประกาศผังการบริหารงาน_21.04.65

TH

EN

(7) คำสั่งแต่งตั้งบุคลากร_21.04.65

TH

EN

(8) ประกาศผังการบริหารงาน_31.03.66

TH

EN

(9) คำสั่งแต่งตั้งบุคลากร_31.03.66

TH

EN

(10) ประกาศโรงเรียน-วันหยุดพักผ่อนประจำปี 2567

TH

 
 

3. การเงิน (Finance)

(1) ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารเงินสดย่อยของโรงเรียน_1.10.64

TH

EN

 
 

4. พัสดุครุภัณฑ์ (Supplies)

(1) ประกาศแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง_1.7.64

TH

EN

 
 

5. คู่มือการทำงาน

(1) อำนาจดำเนินการของโรงเรียน (มีผล 1 ก.ค. 65)

TH

(2) คู่มือการทำงานดรุณสิกชาลัย ปี 64 DSIL

TH

 
 

6. COVID-19

(1) 24.2.63 ประกาศมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด (COVID-19)

TH

EN

(2) 3.3.63 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด (COVID-19) ฉบับที่ 2

TH

EN

(3) 25.5.63 ประกาศวิถีการปฏิบัติงานที่โรงเรียน

TH

EN

(4) 19.6.63 ประกาศการเปิดโรงเรียนด้วยวิถี DSIL New Normal

TH

(5) 6.8.63 ประกาศการตรวจประเมิน รร. โดยกรมอนามัย

TH

(6) 2.1.64 เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 3.2563 และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Home-based Learning.pdf

TH

EN

(7) 30.1.64 การเปิดพื้นที่โรงเรียน

TH

(8) 1.3.64 การเปิดพื้นที่โรงเรียน

TH

(9) 23.3.64 ปิดอาคารเรียนและจัดการเรียนการสอนออนไลน์

TH

EN

(10) 30.4.64 เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1.2564 และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Home-based Learning

TH

(11) 30.12.64 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3.2564

TH

(12) 18.1.65 ปิดพื้นที่โรงเรียน

TH

(13) 21.1.65 ประกาศขยายเวลาปิดพื้นที่โรงเรียน

TH

(14) 7.3.65 ประกาศเรื่องปิดพื้นที่ห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาชั่วคราว

TH

(15) 8.5.65 ประกาศแนวทางการปฏิบัติกรณีบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

TH

EN

 
 

7. สารจากผู้อำนวยการใหญ่

(1) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 (คัดเฉพาะตอน)

TH