ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (662)-4708315-8
โทรสาร: (662)4708319

รับสมัครบุคลากร : นักจัดกิจกรรม เจ้าหน้าที่ IT และครูสาขาวิชาต่างๆ


ตำแหน่งงานที่ต้องการ

  • นักจัดกิจกรรม
  • เจ้าหน้าที่ IT
  • พนักงานบัญชี
  • ครูสังคมศึกษา
  • ครูคณิตศาสตร์        

 คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท  สาขาวิชา : ด้านสังคมศึกษา  หรือสาขาอื่นๆ

2. GPA. ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.70 ระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.30

3. เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี

5. มีใจรักการเป็นครูและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

6. มีจิตเป็นสาธารณะ (Public minded)

7. ถ้ามีประสบการณ์ด้านการสอนแบบบูรณาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

1. ประวัติส่วนตัว                            

2. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript) กรณีจบปริญญาโทขอ สำเนา Transcript ทั้ง 2 ปริญญา           

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 

หมายเหตุ  รายได้และสวัสดิการเทียบเท่า องค์กรหรือบริษัทเอกชนของประเทศ


ผู้ที่สนใจส่งเอกสารหลักฐานการสมัครหรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ : โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อาคาร Innovative Learning Institute ชั้น 1 เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140 โทร.02-4708315-16 หรือส่งใบสมัครมาที่ jarunee.per@kmutt.ac.th , jaruneebig2013@gmail.com   

More detail...>>> http://e-school.kmutt.ac.th/Upload/N11471857528.pdf

เอกสารเพิ่มเติม
  N11471857528.pdf