ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (662)-4708315-8
โทรสาร: (662)4708319

รับสมัคร.. บุตรบุคลากร มจธ. เข้าเป็นนักเรียน

 

ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครบุตรบุคลากร มจธ. เข้าเป็นนักเรียนทุนของโรงเรียนในปีการศึกษา 2559 เพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 4

           บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่สนใจและประสงค์จะให้บุตรเข้าเป็นนักเรียนตามวิธีการเรียนการสอนของโรงเรียน โปรดยื่นใบสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทุนตามหลักเกณฑ์ของโรงเรียนฯ ได้ที่ห้องธุรการของโรงเรียน ชั้น 1 อาคาร Innovation Learning Institute เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

           ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายธุรการ ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทร.02-470-8315-8

 

หมายเหตุ

 1. จำนวนทุนการศึกษาโรงเรียนฯ เป็นผู้กำหนด (มีจำนวนจำกัด)

 2. คุณสมบัติของบุคลากรที่จะได้รับทุนการศึกษาบุตร มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้พิจารณา

 3. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบโรงเรียนฯ เป็นผู้กำหนด

 4. กรณีบุตรของบุคลากรตามข้อ 2 ที่สอบคัดเลือกได้มีจำนวนมากกว่าทุนตามข้อ 1 โรงเรียนฯ จะเก็บสำรองรายชื่อไว้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนฯ พิจารณาเห็นควรให้รับทุน

 

เอกสารเพิ่มเติม
  N11453437489.pdf