ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (662)-4708315-8
โทรสาร: (662)4708319

คณะอาจารย์จากสถาบันต่างๆ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อศึกษาหลักการเรียนรู้ตามทฤษฎี การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา(Constructionism)

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 คณะอาจารย์จาก  โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.ม.ธุรกิจบัณฑิตย์  สสวท. และ โรงเรียนกาละพัฒน์  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ให้ความสนใจและเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อศึกษาหลักการเรียนรู้ตามทฤษฎี  การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา(Constructionism) โดย Prof. Seymour Papert จาก MIT Media Lab ซึ่งท่านมีความเชื่อมั่นว่า ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง หากครูผู้สอนและครอบครัวเข้าใจ ส่งเสริม สร้างบรรยากาศและให้โอกาสในการเรียนรู้ จะทำให้ผู้เรียน เป็นนักเรียนรู้เชิงรุก หมายถึง ผู้เรียนรู้จักการประมวลข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ สามารถในการวางแผนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และที่สำคัญคือ มีความสามารถสะท้อนบทเรียนและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและความสำเร็จของตนเองได้