ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (662)-4708315-8
โทรสาร: (662)4708319

ความโดดเด่นของ......ดรุณสิกขาลัย

 

 1. ดรุณสิกขาลัย เป็นโรงเรียน ที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2550 และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้จขึ้นได้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติทำจริง (Learning how to learn ) คิดเป็นทำเป็น (Thinking about thinking) เรียนรู้กันเป็นกลุ่มหรือทีมได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร จนติดเป็นนิสัยใฝ่เรียนรู้ไปตลอดชีวิต

   

 2. การเรียนการสอนเป็นการเรียนรู้จากโครงงาน ( Project-Based-Learning) ด้วยวิธี Constructionism  
  โดย
  Media Lab MIT ที่ศึกษาค้นคว้าและวิจัย เกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็ก ที่เป็นไปตามธรรมชาติโดยการส่งเสริมให้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริงจากสถานการณ์จริง เจอปัญหา ฝึกทักษะการแก้ปัญหาตั้งแต่ ป.1 ถึง ม.6 ซึ่งปัญหาก็จะมีความยุ่งยากมากขึ้นตามช่วงวัย ทำให้เกิดการเรียนรู้ โดยสิ่งที่ได้เรียนรู้จะเป็นสิ่งสำคัญ  นำไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ กับทั้งยังเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการได้ตั้งแต่เด็กยังเล็ก

   

 3. มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะของนักเรียนรู้  4 ประการ พร้อมกับปลูกฝังความเป็นไทยให้กับผู้เรียนรวมทั้งศิลปะวัฒนธรรม คือ

  1. นักเรียนรู้เชิงรุก

  2. วินัยภายใน

  3. คุณภาพภายในที่ดี

  4. มีความรับผิดชอบต่อสังคม

 4. การเรียนการสอนเป็นแบบบูรณาการสหสาขาวิชา และมีการบูรณาการภาษาอังกฤษเข้าไปในห้องเรียนโดยเรียนรู้ตามธรรมชาติ โดยเริ่มต้นจากการฝึก ฟัง พูด เขียน และเรียนไวยากรณ์ ตามความเหมาะสมและความสามารถของเด็ก

   

 5. เป็นโรงเรียนสองภาษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ป.1 ถึง ม.6

 6. มีการประเมินผล 360 องศา ไม่วัดผลจากการท่องจำเพื่อสอบอย่างเดียว แต่มีการประเมินจาก  Individual project การทำ Portfolio การทำ Show and share การมีปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน และที่สำคัญที่สุดคือการประเมินจากกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน

   

 7. ผู้เรียน มีอิสระในการคิด การวางแผน จากสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ เป็นรายบุคคล

   

   

 8. อัตราส่วน ครู : เด็ก(1:4) โดยมีครู English Native speaker     คน  ครูไทย       คน  ทำให้ครูสามารถดูแลนักเรียนได้ใกล้ชิดและทั่วถึง แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที  ที่สำคัญที่สุดเมื่อผู้เรียนมีปัญหาข้อสงสัย สามารถถามได้

   

 9. มีการทำ Reflection แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนได้รู้จักตนเองมากขึ้น

 

เอกสารเพิ่มเติม
  N1_1394599006.pdf