ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (662)-4708315-8
โทรสาร: (662)4708319

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อศึกษาหลักการเรียนรู้ตามทฤษฎี การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา(Constructionism)

     เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร จึงความสนใจและเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อศึกษาหลักการเรียนรู้ตามทฤษฎี  การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา(Constructionism) โดย Prof. Seymour Papert จาก MIT Media Lab ซึ่งท่านมีความเชื่อมั่นว่า ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง หากครูผู้สอนและครอบครัวเข้าใจ ส่งเสริม สร้างบรรยากาศและให้โอกาสในการเรียนรู้ จะทำให้ผู้เรียน เป็นนักเรียนรู้เชิงรุก หมายถึง ผู้เรียนรู้จักการประมวลข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ สามารถในการวางแผนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และที่สำคัญคือ มีความสามารถสะท้อนบทเรียนและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและความสำเร็จของตนเองได้  

      โดยมีเข้าร่วมทั้งหมด 33 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากผู้อำนวยการใหญ่ คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เล็งเห็นความสำคัญว่า การนำหลักการ การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
(Constructionism) ไม่ว่าจะนำไปใช้ในองค์กร ก็จะทำให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ หรือนำไปพัฒนาการเรียนการสอน ก็จะทำให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ได้เองไปตลอดชีวิต ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์และให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อย่างแท้จริง