ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (662)-4708315-8
โทรสาร: (662)4708319

เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Home-based Learning

 

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวัง

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 29 การขยายเวลาปิดสถานที่มหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 โดยให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตลอดภาคการศึกษาที่ 2/2563 ของมหาวิทยาลัย จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 นั้น 

เพื่อให้การดำเนินการของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรการของมหาวิทยาลัย โรงเรียนจึงเห็นควรเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Home-based Learning ตามรายละเอียดดังนี้

1.กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จากเดิมวันที่ 24 พฤษภาคม – 13 สิงหาคม 2564 เลื่อนเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม – 20 สิงหาคม 2564

2.กำหนดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Home-based Learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้อยู่ที่บ้านผ่านระบบ Online และ Offline ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2564 (รวม 4 สัปดาห์) หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศของโรงเรียนได้ทุกช่องทางการสื่อสาร 

Official Website : e-school.kmutt.ac.th 

Facebook Page : www.facebook.com/dsil.kmutt 

Line Official : DSIL@School