ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (662)-4708315-8
โทรสาร: (662)4708319

เลื่อนปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองใหม่ ปีการศึกษา 2564

 

............................................................................................................................................

หมายเหตุ

1)      เตรียมเอกสารหลักฐานจบการศึกษา

§  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 (Transcript)

§  สำเนารายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (สมุดพก) ปพ.6

§  บัตรบันทึกสุขภาพประจำตัวนักเรียน สศ.3 (ถ้ามี)

§  อื่น ๆ กรณียังไม่ได้ยื่นในวันสมัครเรียน ได้แก่ สำเนาสูติบัตรนักเรียน สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุลนักเรียน บิดาและมารดา (ถ้ามี)

2)      เตรียมเอกสารประกอบแบบฟอร์มขอสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ (บัตรผ่านเข้าออกมจธ.)

§  สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองและรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

§  สำเนาทะเบียนรถยนต์และรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

§  อัตราค่าสติ๊กเกอร์ต่อปี คันที่ 1 จำนวน 200 บาท คันที่ 2 จำนวน 500 บาท (สงวนสิทธิ์ครอบครัวละไม่เกิน 2 คัน)

3)      การแต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพ

4)      ขอความร่วมมือพกพากระบอกน้ำส่วนตัวและถุงผ้า

5)      สถานที่จอดรถ ณ อาคารจอดรถ 14 ชั้น มจธ. (ชั่วโมงแรกฟรี ชั่วโมงต่อไป 10 บาท/ชั่วโมง)

กำหนดการและรูปแบบการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.
086-9966499 ครูเปิ้ล