ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

King Mongkut’s University of Technology Thonburi
126 Prachauthid Bangmod Tunkgru Bangkok Thailand 10140
Tel: +66 2470 8315-8
Fax +66 2470 8319

สาร จาก ผู้อำนวยการใหญ่

 คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา   
 

สารจากผู้อำนวยการใหญ่ ฉบับที่ 1

สารจากผู้อำนวยการใหญ่ ฉบับที่ 2

สารจากผู้อำนวยการใหญ่ ฉบับที่ 3

สารจากผู้อำนวยการใหญ่ ฉบับที่ 4

สารจากผู้อำนวยการใหญ่ ฉบับที่ 5

สารจากผู้อำนวยการใหญ่ ฉบับที่ 6

สารจากผู้อำนวยการใหญ่ ฉบับที่ 7

สารจากผู้อำนวยการใหญ่ ฉบับที่ 8  ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2554

สารจากผู้อำนวยการใหญ่ ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 (ฉบับสถานการณ์น้ำท่วม) 

สารจากผู้อำนวยการใหญ่ ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 4 มกราคม 2555 (ต้อนรับปีใหม่)

สารจากผู้อำนวยการใหญ่ ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 26 มกราคม 2555

สารจากผู้อำนวยการใหญ่ ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

สารจากผู้อำนวยการใหญ่ ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2555