ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

King Mongkut’s University of Technology Thonburi
126 Prachauthid Bangmod Tunkgru Bangkok Thailand 10140
Tel: +66 2470 8315-8
Fax +66 2470 8319

Annual Camp Intermediate & Advanced

ชุมชนบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ จุดประสงค์การจัดค่าย เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกับนักเรียนและชาวบ้าน บ้านลิ่มทอง เพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแตกต่างกัน โดยนักเรียนดรุณสิกขาลัย จะถ่ายทอดความรู้การทำโครงงานผ่านอุปกรณ์ Go Go Board ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นนักเรียนรู้เชิงรุก มีเจตจำนงค์ต่อการเป็นพลเมืองที่ดี