ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (662)-4708315-8
โทรสาร: (662)4708319

Smile Camp New Learner

ฮาร์โมนี่รีสอร์ท อ. แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 24 - 26 กันยายน 2556 เป็นค่ายที่มีจุดประสงค์เพื่อ การปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีความรู้ความเข้าใจคุณธรรม จริยธรรม มารยาท ระเบียบวินัย และการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม ให้เหมาะสมกับวัย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เด็ก ๆ จะสนุกกับค่ายนี้แค่ไหน ดูได้จากรูปภาพ