คณะผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา (MINISTRY OF EDUCATION, YOUTH AND SPORT : MOEYS) ประเทศกัมพูชา เยี่ยมชมโรงเรียน

27 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้การต้อนรับ H.E. Touch Visalsok (Secretary of State INSTITUTION/ ORGANISATION: MoEYS) พร้อมด้วยผู้แทนจาก University of Kratie (UKT), National University of Cheasim Kamchaymear (NUCK), University of Battambang (NUBB) และ Hun Sen Kamchaymear High School เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการด้านการศึกษา ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2566 โดยเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนดรุณสิกขาลัย โดยมี รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. พร้อมด้วย คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการใหญ่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย รศ. ดร.พรนภิส ดาราสว่าง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล มจธ. ดร.วรินธร สงคศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย มจธ. ผู้บริหารและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ