คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมโรงเรียน

20 มีนาคม 2566 อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน เพื่อเรียนรู้แนวทางการศึกษาทางเลือกในบริบทของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต