ลานกิจกรรม

สำหรับจัดกิจกรรมต่างของโรงเรียน และเป็นที่สำหรับผู้ปกครองนั่งรอรับนักเรียน