มุมพยาบาล

จะตั้งอยู่ในห้องพักครู เพื่อที่คุณครูจะได้ดูแลได้ตลอดเวลา ไว้สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเท่านั้น กรณีที่มากกว่าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โรงเรียนจะนำส่งโรงพยาบาล