คุณครูใจดี

นางสาว สัณห์กมล ชมสินทรัพย์

BACHELOR OF ARTS
วรรณกรรมสำหรับเด็ก

นาย สิรวิชญ์ เอกประยูร

ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สุขศึกษา

Miss Alexandra Hussey

BACHELOR OF ARTS
International Relations

Mrs. Kaitlyn Johnson

BACHELOR OF ARTS
Psychology