คุณครูใจดี

นางสาว อนุสรา ศิริพราหมนุกูล

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นางสาว จารุณี เพิ่มทรัพย์

บริหารธุรกิจบัณฑิต
การบัญชี

นางสาว ภาวิดา สายโอภาศ

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

นางสาว ธิดารัตน์ จันทร์ฉาย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
การจัดการทั่วไป

นางสาว สุทธินี เพชรทองคำ

ครุศาสตรมหาบัณฑิต
การศึกษาวิทยาศาสตร์

นางสาว จิรภา กันเสือ

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นาย เอกราช ปานอำพันธ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต
ชีววิทยา

นางสาว มณิพร ซามาตย์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
เกาหลีศึกษา