คุณครูใจดี

นาง ดวงฤทัย พรหมพิชัย

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
วรรณคดีเปรียบเทียบ

Mrs. Archana Joshi

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
HISTORY

นาย มีชัย จันทร์โพธิ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

นางสาว นุศรินทร์ นุเสน

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นาย ชินภัท มงคลศิริวัฒนา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ฟิสิกส์ศึกษา

นางสาว สโรชา ซุ้นกิจ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เคมี

นาย ณรงศักดิ์ ยลประเวส

ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นาง นภพรรณ พรหมสุนทร

บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการ