รุ่นที่ 9 จบปีการศึกษา 2560 (2017)

นายพันธกร อรุณวัฒนาพร (แบม)

นายพันธกร อรุณวัฒนาพร (แบม)

สาขาวิชา: การออกแบบนิเทศศิลป์
ศิลปกรรมศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
น.ส.เปมิกา อัครทวี (พริม)

น.ส.เปมิกา อัครทวี (พริม)

สาขาวิชา: วิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายปัณณ์ ลิ้มมงคล (ปัน)

นายปัณณ์ ลิ้มมงคล (ปัน)

สาขาวิชา: การตลาด
คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล