รุ่นที่ 7 จบปีการศึกษา 2558 (2015)

น.ส.ปานชีวา ฤกษ์วรัญญู (ปัน)

น.ส.ปานชีวา ฤกษ์วรัญญู (ปัน)

สาขาวิชา:
คณะแพทยศาสตร์
Fudan University, China
นายอธิชา จริงธนสาร (เอิร์ธ)

นายอธิชา จริงธนสาร (เอิร์ธ)

สาขาวิชา: การเป็นเจ้าของธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นายเกศภพ ลีมายุวัฒนานนท์ (ซีน)

นายเกศภพ ลีมายุวัฒนานนท์ (ซีน)

สาขาวิชา: Computer Graphics and Multimedia
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นายพันธกิจ อรุณวัฒนาพร (ฟลินท์)

นายพันธกิจ อรุณวัฒนาพร (ฟลินท์)

สาขาวิชา: การเมืองและการระหว่างประเทศ
คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายธรรศอนันต์ พรหมจรรย์ (ดรณ์)

นายธรรศอนันต์ พรหมจรรย์ (ดรณ์)

สาขาวิชา: ดนตรีและธุรกิจบันเทิง
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายนิษฐวัฒน์ พรหมจรรย์ (ธรณ์)

นายนิษฐวัฒน์ พรหมจรรย์ (ธรณ์)

สาขาวิชา: ดนตรีและธุรกิจบันเทิง
คณะดุริยางคศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายวีรชัย ประเสริฐศรี (ไอซ์)

นายวีรชัย ประเสริฐศรี (ไอซ์)

สาขาวิชา: คณิตศาสตร์ประกันภัย
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
นายมาวิน  เปี่ยมกุลวนิช (มิน)

นายมาวิน เปี่ยมกุลวนิช (มิน)

สาขาวิชา: วิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี