รุ่นที่ 6 จบปีการศึกษา 2557 (2014)

นายธรรมมิก เหลืองประสิทธิ์ (ต๊อด)

นายธรรมมิก เหลืองประสิทธิ์ (ต๊อด)

สาขาวิชา: การออกแบบอุตสาหกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี