รุ่นที่ 14 จบปีการศึกษา 2565 (2022)

พัฒน์นรี พลกุล (ใบบัว)

พัฒน์นรี พลกุล (ใบบัว)

สาขาวิชา: -
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาชว์ สรรสันทัด (กาก้า)

อาชว์ สรรสันทัด (กาก้า)

สาขาวิชา: การตลาด
บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
นภัส จิรประยุกต์เลิศ (แพรว)

นภัส จิรประยุกต์เลิศ (แพรว)

สาขาวิชา: การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ และมัลติมีเดีย
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศิลักษมิ์ คำวิจิตร์ (มินนี่)

ศศิลักษมิ์ คำวิจิตร์ (มินนี่)

สาขาวิชา: มีเดียอาตส์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ญาณี มานิช (ปิ่น)

ญาณี มานิช (ปิ่น)

สาขาวิชา: สถาปัตยกรรม
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปัณณวิชญ์ บุญโต (นีร)

ปัณณวิชญ์ บุญโต (นีร)

สาขาวิชา: วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธฤตวัน กังเสถียร (จีน)

ธฤตวัน กังเสถียร (จีน)

สาขาวิชา: Political Science
College of Social and Behavioral Sciences
University of Massachusetts Amherst, USA
มธุรดา อัศวเทวินทร์ (บิว)

มธุรดา อัศวเทวินทร์ (บิว)

สาขาวิชา: การออกแบบแฟชั่น
คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อชิรญา สมบัติสมภพ (ซายน์)

อชิรญา สมบัติสมภพ (ซายน์)

สาขาวิชา: นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โชติ ธรรมาจักร์กุล (ตง)

โชติ ธรรมาจักร์กุล (ตง)

สาขาวิชา: วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สิรวิชญ์ เฮงรุ้ง (กันต์)

สิรวิชญ์ เฮงรุ้ง (กันต์)

สาขาวิชา: วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ธัญญ์นภัส เพียรชูพัฒน์ (ดีดี้)

ธัญญ์นภัส เพียรชูพัฒน์ (ดีดี้)

สาขาวิชา: วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เอมสิณี ดำรงจริยาสีห์ (ชิดา)

เอมสิณี ดำรงจริยาสีห์ (ชิดา)

สาขาวิชา: วิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี