รางวัล Champ of the champ การแข่งขันเขียนบันทึกดิจิทัล DifferSheet Writers Contest ครั้งที่ 4

ด.ญ.ญาณิศา ทัศนวิบูลย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้ได้รับรางวัล Champ of the champ ผลงานคะแนนสูงสุดในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในการแข่งขันเขียนบันทึกดิจิทัล DifferSheet Writers Contest ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยโครงการสมุดบันทึกดิจิทัลดิฟเฟอร์ชีต ประกาศผลเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์