โครงการ DSIL FabLearn Lab@School

DSIL FabLearn Lab@School เป็นโครงการนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา FabLearn Lab@School โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมโดยใช้เครื่องมือดิจิตอลในการสร้าง Rapid Prototype ได้แก่เครื่องพิมพ์เลเซอร์คัทเตอร์ เครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องพิมพ์ ไวนิล (Vinyl) และอุปกรณ์การประดิษฐ์อื่นๆ อาทิ อุปกรณ์ช่าง งานไม้ และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ฯลฯ การประดิษฐ์นวัตกรรมในห้อง FabLearn Lab (Fabrication Laboratory) นี้ จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และทำให้องค์ความรู้ต่างๆ มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยใช้ความรู้ด้าน STEMA (Science, Technology, Engineering, Mathematics and Art) สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านการสร้างสิ่งประดิษฐ์

DSIL FabLearn Lab@School เป็น FabLearn Lab แห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2556 เปิดให้บริการที่อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 10 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โดยเป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียน STEMA ผ่านการสร้างนวัตกรรม ในปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอน FabLearn Lab Class เพื่อปูพื้นฐานการเป็นนักประดิษฐ์และเป็นศูนย์การเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้ผ่านโครงงานในห้องเรียนของดรุณสิกขาลัย และจัดการฝึกอบรมด้านการออกแบบและการประดิษฐ์ด้วยเครื่องมือ Digital Fabrication และกระบวนการ Design Thinking เพื่อพัฒนาการการเรียนรู้ หากท่านสนใจเยี่ยมชม FabLearn Lab โปรดติดต่อโรงเรียนดรุณสิกขาลัยได้ตลอดเวลาทำการ (8.00 – 17.00 น.)