หลักสูตร

ดรุณสิกขาลัย บ้านแห่งการเรียนรู้

ดรุณสิกขาลัยได้ออกแบบชั้นเรียนให้เป็น “บ้านเรียน” ที่ผู้เรียนได้แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผูกมิตร และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่อบอุ่น โดยมีทีม “ครูบ้าน” ที่เป็นเสมือน “พ่อครู-แม่ครู” คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ดังสมาชิกในครอบครัว ซึ่งการจัดชั้นการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ชั้นเรียนโครงงาน (Project-based Learning)

เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะ รวมถึงกระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกหัวข้อตามอัธยาศัย สอดคล้องตามวัยและความพร้อมของตัวผู้เรียน

2. ชั้นเรียนวิชาและทักษะพื้นฐานต่างๆ

เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เป็นต้น เพื่อแนะนำความรู้ทั่วไปที่จำเป็นและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น คัดเลือกจากหลักสูตรพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (active learning) โดยเน้นการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ และเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจสู่ชั้นเรียนโครงงานด้วย