หลักสูตร

ดรุณสิกขาลัย บ้านแห่งการเรียนรู้

ดรุณสิกขาลัยได้ออกแบบชั้นเรียนให้เป็น “บ้านเรียน” ที่ผู้เรียนได้แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผูกมิตร และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่อบอุ่น โดยมีทีม “ครูบ้าน” ที่เป็นเสมือน “พ่อครู-แม่ครู” คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ดังสมาชิกในครอบครัว ซึ่งการจัดชั้นการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. ชั้นเรียนโครงงาน (Project-based Learning)

เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะ รวมถึงกระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกหัวข้อตามอัธยาศัย สอดคล้องตามวัยและความพร้อมของตัวผู้เรียน

2. ชั้นเรียนวิชาและทักษะพื้นฐานต่างๆ

เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เป็นต้น เพื่อแนะนำความรู้ทั่วไปที่จำเป็นและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น คัดเลือกจากหลักสูตรพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (active learning) โดยเน้นการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ และเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจสู่ชั้นเรียนโครงงานด้วย

หลักสูตรระดับประถมศึกษา

การพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษาเป็นการพัฒนาแบบองค์รวม เน้นการสร้างสมดุลแห่งการเรียนรู้ สู่ การหล่อหลอมมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่สมดุลระหว่างร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ผ่านวิถี ชีวิตประจ าวัน และ การเรียนรู้แบบบูรณาการในโครงงาน (Project-based Learning) และได้น าทฤษฎีการเรียนรู้ เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ของ Prof.Seymour Papert แห่ง MIT Media Lab มาสร้างให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้โอกาสผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง แล้วสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้มือ หนึ่ง (First Hand Knowledge) ได้ด้วยตนเอง

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษา

การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (Upper School) เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่มุ่งพัฒนาศักยภาพ สูงสุดของผู้เรียน มุ่งหมายให้นักเรียนได้ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ตาม ทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา (Constructionism) ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบการท าโครงงาน (Project-based learning) บูรณาการด้วยเทคโนโลยี วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย ศีลธรรมจรรยา และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมได้ อย่างเป็นกัลยาณมิตร จนติดนิสัยใฝ่เรียนรู้ไปตลอดชีวิต (Lifelong Learning)