ผู้บริหาร

 
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการใหญ่
ประวัติย่อ

 

 
นางยุพิน ตรังคธาร

นางยุพิน ตรังคธาร

รองผู้อำนวยการใหญ่

 

นางสาวอัจฉรา เตชะสินธุ์ธนา

นางสาวอัจฉรา เตชะสินธุ์ธนา

ผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา

นางสาวสุรัตน์ แท่นประเสริฐกุล

ดร.สุรัตน์ แท่นประเสริฐกุล

ผู้อำนวยการฝ่ายมัธยมศึกษา

นางสาวชมพูนุช จารุสโรส

นางสาวชมพูนุช จารุสโรส

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายมีชัย จันทร์โพธิ์

ดร.มีชัย จันทร์โพธิ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร งานแผนพัฒนาองค์กร

ดร.คมสัน รักษ์ศิริ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวจารุณี เพิ่มทรัพย์

นางสาวจารุณี เพิ่มทรัพย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร งานสำนักงาน

นางดวงฤทัย พรหมพิชัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา

นางสาวภัทรา โง้วอมราภรณ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา

นางสาวสโรชา ซุ้นกิจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมัธยมศึกษา