ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

King Mongkut’s University of Technology Thonburi
126 Prachauthid Bangmod Tunkgru Bangkok Thailand 10140
Tel: +66 2470 8315-8
Fax +66 2470 8319

นักเรียนดรุณสิกขาลัย ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์หนังสือภาพ

นักเรียนดรุณสิกขาลัย ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์หนังสือภาพในโครงการห้องสมุดดิจิตัลเพื่อการเรียนรู้สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชนและคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งหมด 4 เรื่อง ได้แก่ ผลงานการเขียนเรื่องผักแสนอร่อย ของด.ญ. ณปภา  โพธิ์นทีไทผลงานการเขียนเรื่องบีโทเฟ่น Beethoven” ของ ด.ช.ธนธัช  จันทรมีผลงานการเขียนเรื่องลูกแมวจอมซนของด.ญ.ณัฐณิชา   ชุนหชัยและ ผลงานการเขียนเรื่องการเดินทางของน้ำผึ้ง  ของด.ญ.กัญญภัส   เมฆวิจิตรแสง