ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (662)-4708315-8
โทรสาร: (662)4708319

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับประถม

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 55 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพฯและปริมณฑล ได้จัดการประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่62 ขึ้นที่โรงเรียนสายน้ำทิพย์ เพื่อให้ครูนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรีนาฏศิลป์ ศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมของไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด โดยทีม ดรุณสิกขาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติระดับประถม ด้วย100 คะแนนเต็ม ซึ่งประกอบไปด้วยด.ช.กรวิชญ์  ใจพิศุทธ์   ด.ช.ปิติภัทร   คงสมจิตร  และ ด.ช.เตชินท์   เลิศพลาพงศ์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เป็นตัวแทนในระดับเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพฯและปริมณฑล เข้าไปแข่งขันในรอบระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ 10 ธ.ค. 55 จังหวัดระยอง