ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (662)-4708315-8
โทรสาร: (662)4708319

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม.6 จบการศึกษาปี 2563

 
1. นางสาวชยาทิพย์ ดำคำ (ลูกบัว) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. นายกูมานโซส กูบาฮา (ต้นไม้) สาขาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. นายทวิช บุรินทร์กุล (เซน) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4. นายภาณุรัสมิ์ วงศ์ตรี (ปีเก้ร์) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5. นายแทนไท ไกรวัตนุสสรณ์ (ปิง) สาขาวิชามีเดียอาตส์ (ภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
6. นายธัชพล เฮงอนุพันธ์ (แธน) หลักสูตรบริหารธุรกิจนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. นายนันทณัฏฐ์ เดชครุฑ (นอร์ธ) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
8. นายณัฐอาณา ศรีสุขสวัสดิ์ (ณัฐ) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
9. นางสาวรสิกา ศิลาพัฒน์ (เมษ์) สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
10. นายอิษวัต สุวรรณเลิศวัฒนา (อิก) สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. นางสาวบัวบุษยา ชินวิริยสิทธิ์ (ครีม) ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล