ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (662)-4708315-8
โทรสาร: (662)4708319

รางวัลภาพถ่ายหัวข้อ “From My Eyes to Your Heart”

             เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 55 เด็กชายพันธกร   อรุณวัฒนาพร  นักเรียน ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการภาพถ่าย “From My Eyes to Your Heart” ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ และศิลปินที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน พร้อมกับได้รับเข็มที่ระลึกจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ซึ่งเป็นการจัดครั้งแรกในประเทศไทย โดยกลุ่มช่างภาพอิสระ Escape ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย และภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  สำหรับผู้พิการทางสายตา โดยการผสมผสานศิลปะภาพถ่ายกับประติมากรรมปูนปั้นนูนตํ่าเข้าด้วยกัน เพื่อให้คนทั่วไปและผู้พิการทางสายตาได้รับรู้ประสบการณ์ในแบบเดียวกัน ร่วมกัน เป็นการก้าวข้ามขีดจำกัดในด้านความสามารถในการรับรู้ของผู้พิการทางสายตา ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจกันของทุกคนในสังคมโดย ผ่านผลงาน ภาพถ่ายรวม 65 ภาพ และปูนปั้นนูนตํ่าจำนวน 65 ชิ้นงาน

           ภายในนิทรรศการได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ภาพถ่ายของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับถ่ายทอดภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ภาพถ่ายของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นประติมากรรมปูนปั้นนูนตํ่า โดยอาจารย์ นนทิวรรธน์ จันทนะผลิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาประติมากรรม ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 ระหว่างวันที่ 12-18 พ.ย. 55