ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (+662)-4708315-16, 02-4708318
โทรสาร: (662)4708319

Lifelong Learning
เปิดโลกการเรียนรู้อย่างสนุก สุขใจ ได้ปัญญา
ด้วย Project Based Learning
ฝึกกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการจากการลงมือทำจริง
และการเรียนรู้เป็นกลุ่มอย่างเป็นกัลยาณมิตร
เรียนรู้การสื่อสาร 2 ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ

Project Based Learning
มุ่งสร้างความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning)
ด้วย Project Based Learning เน้นการลงมือปฏิบัติจริง
ที่เชื่อมโยงความสนใจของนักเรียน
และความรู้เข้ากับโครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
(เรียนรู้ 2 ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ)

Career Based Learning
เน้นการค้นหาความถนัดและพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ให้พร้อมในการศึกษาต่อ และการประกอบวิชาชีพ
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ แบบ Career based learning
และทำโครงงานเดี่ยวในเชิงวิจัย (เรียนรู้ 2 ภาษา
และเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อเป็นรายบุคคล)

New Learner
Intermediate
Advanced

รับสมัคร นักเรียน ป.1 - ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561

 

ระเบียบการ

http://e-school.kmutt.ac.th/files/register-forms/procedure.pdf

 

เอกสารการสมัครเรียน

1. ใบสมัคร ( ขอซื้อได้ที่ห้องธุรการ หรือ download ที่

    http://e-school.kmutt.ac.th/userfiles/file/ApplicationFormNewStudent4-07-55.pdf )

2. รูปถ่ายหน้าตรงนักเรียน 1 ใบ

3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง 1 ชุด

4. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ชุด

5. สำเนาสูติบัตรนักเรียน 1 ชุด

6. เอกสารรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม

7. เอกสารแสดงผลการเรียน ปพ. 1

8. สำเนาสมุดพกแสดงผลการเรียนของนักเรียนปีปัจจุบันและย้อนหลังไป 2 ปีการศึกษา

 

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาคาร Innovative Learning Institute ชั้น 1

เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม.10140

โทร.02-4708315-8    Facebook : https://www.facebook.com/dsil.school/