ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (+662)-4708315-16, 02-4708318
โทรสาร: (662)4708319

Lifelong Learning
เปิดโลกการเรียนรู้อย่างสนุก สุขใจ ได้ปัญญา
ด้วย Project Based Learning
ฝึกกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการจากการลงมือทำจริง
และการเรียนรู้เป็นกลุ่มอย่างเป็นกัลยาณมิตร
เรียนรู้การสื่อสาร 2 ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ

Project Based Learning
มุ่งสร้างความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning)
ด้วย Project Based Learning เน้นการลงมือปฏิบัติจริง
ที่เชื่อมโยงความสนใจของนักเรียน
และความรู้เข้ากับโครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
(เรียนรู้ 2 ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ)

Career Based Learning
เน้นการค้นหาความถนัดและพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ให้พร้อมในการศึกษาต่อ และการประกอบวิชาชีพ
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ แบบ Career based learning
และทำโครงงานเดี่ยวในเชิงวิจัย (เรียนรู้ 2 ภาษา
และเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อเป็นรายบุคคล)

New Learner
Intermediate
Advanced

ประกาศรับสมัครนักเรียนสำหรับปีการศึกษา 2557

ประกาศรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557
อ่านประกาศ คลิกที่นี่

 

ดรุณสิกขาลัย (Darunsikkhalai School for Innovative Learning) เป็นโรงเรียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม-เกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ออกนอกระบบราชการ 10 ปีมาแล้ว โรงเรียนได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ รองชนะเลิศอันดับ 1 ประจำปี 2549 ดรุณสิกขาลัยถือกำเนิดขึ้นในปี 2544 โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิศึกษาพัฒน์ มูลนิธิไทยคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับ The Media Lab of Massachusetts Institute of Technology (MIT) สหรัฐอเมริกา มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่ ตามวิธี Constructionism ของ Media Lab – MIT และบริหารจัดการด้วยวิธี Learning Organization ของ Sloan School of Management – MIT คือ การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บูรณาการด้วย Technology วิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และศีลธรรมจรรยา เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นโรงเรียนตัวอย่างในการปฏิรูปการศึกษาไทยตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542