ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (+662)-4708315-16, 02-4708318
โทรสาร: (662)4708319

Lifelong Learning
เปิดโลกการเรียนรู้อย่างสนุก สุขใจ ได้ปัญญา
ด้วย Project Based Learning
ฝึกกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการจากการลงมือทำจริง
และการเรียนรู้เป็นกลุ่มอย่างเป็นกัลยาณมิตร
เรียนรู้การสื่อสาร 2 ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ

Project Based Learning
มุ่งสร้างความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning)
ด้วย Project Based Learning เน้นการลงมือปฏิบัติจริง
ที่เชื่อมโยงความสนใจของนักเรียน
และความรู้เข้ากับโครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
(เรียนรู้ 2 ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ)

Career Based Learning
เน้นการค้นหาความถนัดและพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ให้พร้อมในการศึกษาต่อ และการประกอบวิชาชีพ
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ แบบ Career based learning
และทำโครงงานเดี่ยวในเชิงวิจัย (เรียนรู้ 2 ภาษา
และเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อเป็นรายบุคคล)

New Learner
Intermediate
Advanced

สาร จาก ผู้อำนวยการใหญ่

 คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา   

สารจากผู้อำนวยการใหญ่ ฉบับที่ 1

สารจากผู้อำนวยการใหญ่ ฉบับที่ 2

สารจากผู้อำนวยการใหญ่ ฉบับที่ 3

สารจากผู้อำนวยการใหญ่ ฉบับที่ 4

สารจากผู้อำนวยการใหญ่ ฉบับที่ 5

สารจากผู้อำนวยการใหญ่ ฉบับที่ 6

สารจากผู้อำนวยการใหญ่ ฉบับที่ 7

สารจากผู้อำนวยการใหญ่ ฉบับที่ 8  ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2554

สารจากผู้อำนวยการใหญ่ ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 (ฉบับสถานการณ์น้ำท่วม) 

สารจากผู้อำนวยการใหญ่ ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 4 มกราคม 2555 (ต้อนรับปีใหม่)

สารจากผู้อำนวยการใหญ่ ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 26 มกราคม 2555

สารจากผู้อำนวยการใหญ่ ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

สารจากผู้อำนวยการใหญ่ ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2555