ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
Darunsikkhalai School for Innovative Learning

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ บางมด ทุ่งครุ กทม. 10140
โทรศัพท์: (+662)-4708315-16, 02-4708318
โทรสาร: (662)4708319

Lifelong Learning
เปิดโลกการเรียนรู้อย่างสนุก สุขใจ ได้ปัญญา
ด้วย Project Based Learning
ฝึกกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการจากการลงมือทำจริง
และการเรียนรู้เป็นกลุ่มอย่างเป็นกัลยาณมิตร
เรียนรู้การสื่อสาร 2 ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ

Project Based Learning
มุ่งสร้างความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning)
ด้วย Project Based Learning เน้นการลงมือปฏิบัติจริง
ที่เชื่อมโยงความสนใจของนักเรียน
และความรู้เข้ากับโครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
(เรียนรู้ 2 ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ)

Career Based Learning
เน้นการค้นหาความถนัดและพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ให้พร้อมในการศึกษาต่อ และการประกอบวิชาชีพ
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ แบบ Career based learning
และทำโครงงานเดี่ยวในเชิงวิจัย (เรียนรู้ 2 ภาษา
และเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อเป็นรายบุคคล)

New Learner
Intermediate
Advanced

Smile Camp New Learner

ฮาร์โมนี่รีสอร์ท อ. แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 24 - 26 กันยายน 2556 เป็นค่ายที่มีจุดประสงค์เพื่อ การปลูกฝังให้เด็ก ๆ มีความรู้ความเข้าใจคุณธรรม จริยธรรม มารยาท ระเบียบวินัย และการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม ให้เหมาะสมกับวัย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เด็ก ๆ จะสนุกกับค่ายนี้แค่ไหน ดูได้จากรูปภาพ